Uppvärmning

Det finns många olika system för uppvärmning. På dessa sidor kan du läsa mer om olika uppvärmningssystem och få energispartips. Energianvändningen är en viktig fråga för både miljön och din ekonomi. Det finns en del enkla åtgärder som du själv kan göra för att spara energi.

Här hittar du energispartips och information om olika uppvärmningsalternativ. Du kan också kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för opartisk och kostnadsfri rådgivning kring uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

Lagen om energideklaration

Enligt lagen om energideklarationer ska alla flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter ha en energideklaration. Småhus ska ha en energideklaration vid försäljning eller nybyggnation. Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska på sin energiåtgång och beskriver hur effektiv byggnaden är ur energisynpunkt.

Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. Den visar hur mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energieffektiv.

Du kan läsa mer om energideklarationer på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB) bildades 1982 och ägs till 50 procent av Lilla Edets kommun och till 50 procent av Vattenfall. Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme till företag och privatpersoner inom centralorten Lilla Edet.

LEFAB:s fjärrvärme kommer från miljövänligt biobränsle som SCA använder i sin produktion. Fjärrvärmenätet är fyra kilometer långt och sträcker sig från SCA:s anläggning till de centrala delarna av Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för drift och skötsel av fjärrvärmeanläggningen.

Fjärrvärme är ett bra sätt för uppvärmning av byggnader. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt. Du får både värme och varmvatten utan att behöva tänka på bränsleinköp och sotning. Kostnaden för anslutning är en investering med lång teknisk livslängd.

Fjärrvärmens teknik är enkel. Vatten värms upp i en värmecentral och pumpas sedan via välisolerade kulvertrör ut till värmeväxlare i de olika fastigheterna. Där blir det både varmvatten och värme. Det avkylda vattnet fortsätter sedan tillbaka till värmecentralen, där det värms upp på nytt.

Lilla Edets Fjärrvärme säljer cirka 12 000 MWh per år och omsätter omkring 8 miljoner kronor. Idag är ett 40-tal kunder anslutna och det finns möjlighet att ansluta fler fastighetsägare till fjärrvärmenätet. På LEFABs webbplats kan du läsa mer om fjärrvärme.

Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord och sjövatten har blivit ett vanligt alternativ för uppvärmning av bostäder. Att installera en värmepump kan vara en fördel för både miljön och din ekonomi.

Dock kan dessa innebära en risk för påverkan på miljön ifall de installeras på fel sätt. Det är därför förbjudet att utan anmälan till kommunens miljöenhet inrätta en värmepumpsanläggning.

Din anmälan till miljöenheten kan du lämna in via e-post, brev eller Medborgarservice i kommunhuset.

Svenska kyl & värmepumpföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om värmepumpar.

Anmälan behövs inte för luftvärmepump.

Anmälan och handlingar som ska bifogas

Det är viktigt att din anmälan är fullständigt ifylld innan du lämnar in den till miljöenheten och att du lämnar in den i god tid. Handläggningstiden är minst sex veckor.

 1. Anmälan görs genom att fylla i blanketten ”Anmälan om värmepump”
 2. Bifoga köldbärarvätskans säkerhetsdatablad
 3. Bifoga servitutsavtal, om anläggningen ska placeras på annans mark
 4. Bifoga en tydlig situationsplan

Situationsplan/karta ska var skalenlig och innehålla:

 • Borrhålets placering på fastigheten. Numrera hålen om de är flera.
 • Borrhålets start- och slutpunkt och grader om hålet är vinklat.
 • Avstånd från borrhål till fastighetsgränsen.
 • Placering av dricksvattenbrunnar (egna och grannars).
 • Placering av små avloppsanläggning (egna och grannars).
 • Placering av energibrunnar hos grannarna.
 • Om du ansöker om att installera sjövärme eller jordvärme ska du markera på kartan var kollektorslangen ska ligga.
 • Rörledningar och kabelstråk som berörs av anläggningen (VA, telefon, el, bredband, fiber, kabel-TV, fjärrvärme, täckdikningar med mera). Information och inmätning av el- och teleledningar finns på ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Rekommenderade avstånd från borrhål för bergvärme till olika objekt

Annan energibrunn

20 meter

Vattenbrunn, borrad

minst 30 meter

Vattenbrunn, grävd

minst 20 meter

Fastighetsgräns

minst 10 meter

Avloppsanläggning

minst 30 meter

Rekommenderade avstånd från borrhål för jordvärme till olika objekt

Vattenbrunn

minst 20 meter

Avloppsanläggning

minst 10 meter

Grannars eller andra berörda får lämna synpunkter

Miljöenheten skickar din ansökan till grannar eller andra som vi bedömer berörs av din installation av värmepump. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall över vem som är berörd.

Avgift för värmepumpar

Miljöenheten tar ut en avgift för att handlägga din ansökan, alltså oavsett om du får din ansökan beviljad eller inte.

För ett-två borrhål: 2 300 kronor
För fler än två borrhål: 1 150 kronor/timme (handläggningstid).

Ansvar

Som fastighetsägare är du ansvarig för att inga negativa hälso- och miljöeffekter, till exempel buller, damm eller påverkan på dricksvattentäkter, uppstår i samband med installationen eller när anläggningen är under drift.

Det är därför viktigt att du anlitar borrare och installatörer som har tillräcklig kompetens och ansvarsförsäkring. Du kan ha rätt till ROT-avdrag för borrning och installation, mer information hittar du på Svenska kyl & värmepumpföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Information om certifierade brunnsborrare finns på RISEs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom vattenskyddsområde

Inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde krävs det tillstånd från kommunens miljöenhet för att lagra och/eller utvinna värmeenergi från ytvatten inom området. För bergvärmepumpar och ytjordvärmepumpar krävs anmälan till miljöenheten.

Du som eldar med ved eller andra trädbränslen använder ett förnyelsebart energislag. Förnyelsebara energislag är positiva ur klimatsynpunkt, jämfört med fossila bränslen, då de minskar påverkan på växthuseffekten.

Installation av eldstad

Du ska lämna in en anmälan till samhällsnämnden innan du påbörjar installationen av din eldstad. Skulle eldningen orsaka problem för kringboende, kan nämnden besluta om restriktioner för eldning eller till och med förbjuda fortsatt eldande. Tänk på att anmälan kan behövas vid byte av eldstad. Innan eldstaden tas i bruk ska en sakkunnig, exempelvis skorstensfejarmästare, ha besiktigat och godkänt anläggningen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?