Mättjänster

Lilla Edets kommun kan på uppdrag utföra mättjänster för framtagning av kartunderlag till bygglovsansökan. Vi kan även utföra mättjänster under byggprocessen som exempelvis fin- och grovutstakningar samt lägeskontroller. Kommunen kan också anlitas för att göra gränsutvisningar.

Ovanstående mättjänster kan även utföras av en privat konsult. Om du anlitar en privat konsult är det viktigt att du kontrollerar att denne följer de riktlinjer som Lantmäteriet har samlat på sin webbplats.

Mättjänster

Karta används som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov. I dokumentet Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll Pdf, 221.9 kB, öppnas i nytt fönster. framgår när karta krävs.

Följande detaljer ska redovisas på en karta:

 • Fastighetsgräns (tomtgränsernas nuvarande kvalitet) och gränspunkter om sådana finns. Fastighetsgränserna tolkas ej. Lantmäteriets schematiska gränsredovisning används (vilket har en noggrannhet som i vissa fall kan variera med flera meter).
 • Fastighetsbeteckning.
 • Aktuella kända rättigheter och servitut.
 • Byggnader (ej inmätta eller ajourhållna).
 • Kända fornlämningar.
 • Kartinformation (text och grafik).
 • Höjdkurvor (schematiska).

Du som byggherre kan anlita Lilla Edets kommuns mätingenjör för framtagande av karta.

Förenklad nybyggnadskarta används som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov. I dokumentet Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll Pdf, 221.9 kB, öppnas i nytt fönster. framgår när en förenklad nybyggnadskarta krävs.

Följande detaljer ska redovisas på en förenklad nybyggnadskarta:

 • Fastighetsgräns (tomtgränsernas nuvarande kvalitet) och gränspunkter om sådana finns. Fastighetsgränserna tolkas ej. Lantmäteriets schematiska gränsredovisning används (vilket har en noggrannhet som i vissa fall kan variera med flera meter).
 • Fastighetsbeteckning.
 • Aktuella kända rättigheter och servitut.
 • Befintliga byggnader inmätta och/eller annan enstaka detalj.
 • Kända fornlämningar.
 • Kartinformation (text och grafik).
 • Markprofil, höjdskillnader redovisas som markhöjdpunkter och höjdkurvor.
 • Befintliga vägar och gator med höjder.
 • Sockelhöjd på närliggande byggnad.
 • Detaljer som är anknutna till fastigheten.
 • Delar av intilliggande fastigheter.

Du som byggherre kan anlita Lilla Edets kommuns mätingenjör för framtagande av en förenklad nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta används som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov. I dokumentet Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll Pdf, 221.9 kB, öppnas i nytt fönster. framgår när nybyggnadskarta krävs.

Följande detaljer ska redovisas på en nybyggnadskarta:

 • Fastighetsgräns (tomtgräns) och gränspunkter om sådana finns. Fastighetsgränserna tolkas utifrån gällande lantmäteriakt.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Gällande detaljplan (plankartans gränser tolkas).
 • Aktuella kända rättigheter och servitut.
 • Befintliga byggnader.
 • Befintliga vägar och gator med höjder.
 • Markprofil, höjdskillnader redovisas som markhöjdpunkter och höjdkurvor.
 • Bygg-fix (en referenshöjdpunkt).
 • Detaljer som är anknutna till fastigheten, exempelvis befintliga brunnar, kraftledningar, belysningsstolpar, elskåp m.m. Till viss del kundens önskade detaljer som exempelvis inmätta enstaka träd. Endast detaljer ovan mark redovisas.
 • VA-anslutningspunkter (höjd och dimension om möjligt).
 • Delar av intilliggande fastigheter.
 • Kända fornlämningar.
 • Kartinformation (text och grafik).
 • Sockelhöjd på närliggande byggnad.

Du som byggherre kan anlita Lilla Edets kommuns mätingenjör för framtagande av nybyggnadskarta.

En situationsplan är en tvådimensionell (2D) ritning som redovisar fastighetsgränser, byggnader och fastighetens omgivning uppifrån. Ritningen ska redovisa befintliga förhållanden inom fastigheten och det planerade byggprojektet.

Situationsplanen kan vara upprättad på en nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller en karta i skala 1:400 eller 1:500. Skalan beror på fastighetens storlek och omfattning.

Bilden nedan är ett exempel på hur en situationsplan för en nybyggnad eller ombyggnad ser ut. Det är viktigt att måttsättningen i förhållande till tomtgränsen (med rät vinkel) är tydligt redovisad och läsbar (mot planerad byggnads sidor), då handlingen utöver prövningen av lovet även används för att sätta ut den blivande byggnaden på marken (utstakning) inför byggstart.

Situationsplan tas fram av byggherren eller arkitekt/byggkonsult.

Exempelbild på en situationsplan

Utstakning av byggnader innebär att byggnadens läge i plan och höjd, markeras ut med stakkäppar utifrån de ritningar som tillhör bygglovet. Utstakningen sker innan själva byggarbetet påbörjas.

Det är viktigt att byggnadens plan- och höjdläge stämmer överens med vad bygglovet har gett rätt till att bygga. Fel i plan eller höjd, gör att bygget kan betraktas som olovligt, vilket kan ge byggsanktionsavgift och i värsta fall medföra att byggnaden måste rivas. Det kan alltså innebära höga kostnader för att kunna rätta till felaktig placering.

Du som byggherre kan anlita Lilla Edets kommuns mätingenjör för utstakning. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att kontrollera att denne har mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utstakningen delas upp i två olika kategorier:

Grovutstakning: Den blivande byggnadens hörn sätts ut med stakkäppar innan markarbeten påbörjas. Dessutom kan en eller flera fixpunkter markeras ut, för att visa markens höjd med hjälp av GPS-teknik. Sockelhöjden kan även markeras ut i samband med markarbeten såsom sprängning, fyllning eller schaktning.

Finutstakning: När markarbeten är klara, ska höjden och byggnadens hörn markeras inför formsättning av grunden. Det är de färdiga fasadmåtten vi märker ut och inte själva grunden. Finutstakningen sker oftast på uppsatta profiler, se nedan.

Exempelbild på en utstakning

Lägeskontroll är en kontroll av byggnadens geografiska läge i plan, höjd, storlek och form. Kontrollens syfte är att säkerställa att byggnaden stämmer bra överens med vad som har angivits i bygglovet och startbeskedet.

Detta brukar göras när formen till grunden är färdig och innan plattan gjuts, för att i god tid kunna rätta till fel som har uppstått. Om byggnaden placeras fel, kan detta leda till att slutbesked inte kan ges.

Efter lägeskontrollen är gjord upprättas en karta på den.

Du som byggherre kan anlita Lilla Edets kommuns mätingenjör för lägeskontroll. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att kontrollera att denne har mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer.

I vissa fall råder osäkerhet var fastighetsgränserna går. Om det är nödvändigt, kan du anlita Lilla Edets kommuns mätingenjör för att undersöka om det går att visa var gränsen för fastigheten går, och i så fall markera ut gränsen med stakkäppar.

Åtgärden där kommunen visar ut fastighetsgräns är inte juridisk bindande. I de fall det behövs en rättslig åtgärd, får hen vända sig till Lantmäteriet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?