Hissar

Med hissar menas här motordrivna hissar som är avsedda för transport av personer eller gods, även plattforms- och trapphissar.

Den som använder en hiss ska alltid kunna känna sig trygg och säker. Därför ska hissen vara utförd och installerad på rätt sätt. Kravet gäller både när hissen installeras för första gången eller när den ändras eller om en del behöver bytas ut.

Det är hissägarens ansvar att se till att hissen får den skötsel och det underhåll som krävs för att ingen ska komma till skada när hissen används. Det är viktigt att återkommande kontroller med 1 eller 2 års intervall görs av hissen. Kontrollerna delas in i tre typer:

  1. Första besiktningen görs när hissen är ny och innan den tas i bruk för första gången.
  2. Återkommande besiktning ska göras i god tid före utgången av innevarande besiktningsintervall.
  3. Revisionsbesiktning görs när en ändring av hissen gjorts.

Hissägarens ansvar

Det är hissägaren som ansvarar för att hissen får regelbunden skötsel enligt tillverkarens anvisningar och ansvarar för att hissen besiktigas när det finns krav på det. Hissen ska kontrolleras av ett ackrediterat besiktningsföretag för att säkerställa att hissen uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som lagstiftningen ställer på hissen.

Kommunens ansvar

I Lilla Edets kommun är det samhällsnämnden som har tillsyn över att hissar besiktigas och inte används om de har allvarliga brister. Samhällsnämnden har rätt att besluta om att hissen inte får användas om den har allvarliga brister eller om en besiktning uteblir.

Anmälan till kommunen

Innan en ny hiss installeras eller en väsentlig ändring av en hiss utförs ska en anmälan till bygglovsenheten göras så att samhällsnämnden får kännedom om den planerade åtgärden. En anmälan ska bestå av följande handlingar:

  1. Ifylld blankett ”Anmälan ej lovpliktig åtgärd”
  2. Teknisk beskrivning av hissen
  3. En situationsplan (endast om hissen placeras utomhus)
  4. En översiktskarta som visar i vilket hus en hiss för inomhusbruk placeras i, om det finns flera byggnader inom fastigheten.
  5. Planritning
  6. Förslag på kontrollplan

När anmälan är gjord måste du invänta ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Handläggningstiden är upp till fyra veckor. När hissen är installerad eller ändringen av hissen är utförd ska du ansöka om slutbesked innan du får använda hissen. Det gör du genom att skicka tillbaka en ifylld och signerad kontrollplan och ett besiktningsintyg från det ackrediterade besiktningsföretaget till bygglovsenheten.

Att påbörjar installationen eller ändringen av en hiss utan att först ha beviljats startbesked eller att ta en hiss i bruk utan slutbesked kan enligt lag medföra att du får betala byggsanktionsavgift, vilken kan vara betydande.

Bygglovsenheten tar ut en avgift för sin handläggning på 2 000 kr.

Hiss vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Även om du ansöker om bidrag för att anpassa din bostad måste du göra en anmälan till bygglovsenheten enligt ovan. Avgiften för anmälan kan täckas av ett bostadsanpassningsbidrag om du är berättigad det. För mer information om du har rätt att ansöka om bostadsanpassningsbidrag kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?