Bygglovsbefriat

Det finns undantag från kravet på bygglov om du har en- eller tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Vissa av de lovbefriade åtgärderna kräver att du gör en anmälan och får ett startbesked innan du sätter igång med byggnationen.

Attefallsreglerna

För en- och tvåbostadshus får du bygglovsfritt, enligt Attefallsreglerna, bygga en komplementbyggnad på 30 kvm, bygga ut ditt hus med 15 kvm, inreda ditt enbostadshus med ytterligare en bostad samt bygga takkupor.

Komplementbyggnad på 30 kvadratmeter - Attefallshuset

Du får bygga en eller flera komplementbostadshus eller komplementbyggnader, Attefallshus, om totalt 30 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ditt en- eller tvåbostadhus utan bygglov. Bygganden får användas som till exempel permanentbostadhus (komplementbostadshus), garage, förråd eller gäststuga (komplementbyggnad). Byggnaden får inte överstiga 4 meter i nockhöjd och måste placeras 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs grannarnas godkännande.

Tillbyggnad 15 kvadratmeter

Du får bygga till en- eller tvåfamiljhus med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. Tillbyggnaden gäller inte för komplementbostadhus. När du använt/byggt dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggander utan bygglov. Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs grannarnas godkännande och tillbygganden får inte vara högra än nockhöjden på bostadshuset.

Inreda ytterligare en bostads i ett enbostadshus

Då får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadhus (men inte i ett tvåbostadhus eller komplementbostadshus) utan bygglov.

Takkupor

Du får bygga två takkupor på en- eller tvåfamiljshus som inte redan har takkupor. Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från gavel till gavel. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Du kan inte göra takkupor på ett komplementbostadhus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga. Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovsfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Attefallsreglerna - Bygganmälan och startbesked

Innan du påbörjar bygget måste du göra en anmälan. Miljö- och byggnämnden prövar lämpligheten för anmäld åtgärd, till exempel brand- och tillgänglighetskrav. Efter prövning meddelas startbesked. Att utföra åtgärden utan startbesked innebär att byggnadsnämnden är skyldig att ta ut en sanktionsavgift. Du kan läsa om de nya reglerna på boverket.se. Du är välkommen att kontakta bygglovshandläggarna för mer information.

Område med detaljplan

Det finns ytterligare undantag på bygglov för en- eller tvåfamiljshus inom område med detaljplan, till exempel uteplats, skärmtak, komplementbyggnad och fasadändringar. De bygglovbefriade åtgärderna får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Åtgärden kräver bygglov om den placeras närmare allmän platsmark, t.ex. gata eller parkmark, än 4,5 meter.

Uteplats

Du får anlägga en uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Åtgärden får utföras närmare tomtgränsen efter grannars medgivande. Åtgärden kräver bygglov om den placeras närmare allmän platsmark, t.ex. gata eller parkmark, än 4,5 meter.

Skärmtak

Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer på högst 15 kvadratmeter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Åtgärden får utföras närmare tomtgränsen efter grannars medgivande. Åtgärden kräver bygglov om den placeras närmare allmän platsmark, t.ex. gata eller parkmark, än 4,5 meter.

Komplementbyggnader

Du får sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter och byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Åtgärden får utföras närmare tomtgränsen efter grannars medgivande. Åtgärden kräver bygglov om den placeras närmare allmän platsmark, t.ex. gata eller parkmark, än 4,5 meter.

Fasadändringar

Du får måla om fasaden, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial utan lov. Om dessa åtgärder väsentligen ändrar byggnadens eller områdets karaktär måste du söka bygglov.

Område utan detaljplan

Om din fastighet ligger utanför en sammanhållen bebyggelse eller om den ligger inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov inte behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen kan du utan bygglov till befintligt en- och tvåbostadshus:

  • Göra en liten tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader,
  • Bygga nya komplementbyggnader som till exempel garage, gäststuga och växthus, och
  • Uppföra murar och plank

För att åtgärden ska vara bygglovsbefriad måste följande vara uppfyllt:

  • De bygglovsbefriade åtgärderna måste uppföras i omedelbar närhet till bostadshuset.
  • De bygglovsbefriade tillbyggnaderna och/eller komplementbyggnaderna får inte dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.
  • Åtgärderna får inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Sammanhållenbebyggelse

Om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse kan bygglov krävas om det behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Boverket anser, att för att det ska vara sammanhållen bebyggelse krävs det minst två tomter, som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, och att det på vardera tomt ska finnas minst tre byggnadsverk varav minst en byggnad.Om du vill ha råd om det krävs bygglov på din fastighet ta kontakt med bygglovshandläggarna. Skriv ut sidan Länk till annan webbplats.Senast uppdaterad: 2021-05-20

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?