Lilla Edets kommun - startsida

Skyltning

Skyltar ska ge upplysning om en verksamhet, affär eller liknande. Skylten ska vara synlig och lätt att uppfatta, men samtidigt smälta in i miljön där den är placerad. Det är viktigt att skylten inte inkräktar på framkomlighet och trafiksäkerhet.

Särskild hänsyn ska beaktas vid placering av fristående skyltar. Det är viktigt att inte hindra framkomligheten för personer med funktionsnedsättning, barnvagnar, varutransporter med mera. Placering av fristående skyltar ska anpassas så att gatustädning och snöröjning inte hindras. Du behöver kommunens tillstånd om du ska placera en skylt på mark som tillhör kommunen, trottoar, torg eller liknande.

När det krävs bygglov


Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning i detaljplanerat område. Bygglov krävs även för tillfälliga skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med reklam och markiser med reklam.

Detaljplan
Plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster reglerar skyltning inom område med detaljplan:

  • hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur och kulturvärden
  • form och färg ska vara lämpliga för skylten och ge en god helhetsverkan
  • skyltens form och placering får inte inverka på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet
  • skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet
  • lämplig placering och utformning prövas av miljö- och byggavdelningen

Utanför tätort
Utanför kommunens tätorter är marken i regel inte detaljplanerad, vilket innebär att andra lagar och förordningar än plan- och bygglagen gäller och det är Länsstyrelsen och Trafikverket som beslutar om tillstånd för skyltning. Den övergripande regeln är att skyltar inte får äventyra trafiksäkerheten eller förstöra landskapsbilden.

  • Informations- eller orienteringstavlor som sätts upp av väghållaren är vägmärken och därmed behöver väghållaren inte ansöka om bygglov.
  • Inom 50 meterfrån allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen när skylten inte är bygglovpliktigt. Från väghållaren krävs också tillstånd. Är kommunen väghållare, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Tillfälliga skyltanordningar (vippskyltar/gatupratare, valaffischer, kultur evenemangsreklam) kan kräva tillfälliga tillstånd av polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tänk på placeringen så att framkomligheten för personer med funktionsnedsättning inte försämras.
  • Uppsättning av skylt kräver alltid fastighetsägarens tillstånd.
Senast uppdaterad: 2017-01-30
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »