Lilla Edets kommun - startsida

Bygglov

När du vill bygga, ändra, underhålla eller riva en byggnad påverkas miljön, verksamheterna och människorna runt omkring för lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var du får bygga.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas.

Bestämmelser om byggande finns i plan- och bygglagen (PBL). Där anges när bygglov och anmälansplikt krävs.

Bygglov och anmälan krävs för att:

  • bygga nytt, bygga till en befintlig byggnad och/eller ändra utseendet på en byggnad, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta färg på fasaden
  • ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad)
  • bygga mur eller plank.
  • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar, anordna upplag eller materialgårdar, bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner med mera, samt anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser eller dylikt

En komplett uppräkning av lovpliktiga åtgärder finns i 9 kap 1-14 §§ plan- och bygglagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt 6 kap 1-5 §§ plan- och byggförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Endast bygglov krävs för att:

  • ändra fasad, byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan ändring som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär, till exempel ta upp eller sätta igen fönster
  • sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning

Endast anmälan krävs för att:

  • installera eller väsentligt ändra eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation eller för vatten och avlopp
  • installera hiss
  • göra stomingrepp i bärande väggar
  • utföra underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde

Tekniskt samråd

När du fått ditt bygglov krävs, enligt plan- och bygglagen, ett startbesked innan arbetet får påbörjas. Efter att lov har beviljats kallar kommunen till ett tekniskt samråd mellan byggherren (sökande), kontrollansvarig (KA) och kommunens byggnadsinspektör. Inför det tekniska samrådet ska byggherren skicka in ett förslag till kontrollplan, som tagits fram med hjälp av KA. Efter det tekniska samrådet kan kontrollplanen fastställas och startbesked utfärdas.

Det är viktigt att inte påbörja byggnationsarbetet innan startbesked utfärdats. Påbörjat arbete utan startbesked är förenat med en sanktionsavgift.

Senast uppdaterad: 2017-10-30
Sidansvarig: Jennie Jörgensen
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »