Lilla Edets kommun - startsida

Arvoden

Förtroendevalda kan få arvode i form av årsarvoden och sammanträdesarvoden. Som förtroendevald har du även rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst, vissa kostnadsersättningar och ersättning för resor till och från sammanträden.

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda är antagna av kommunfullmäktige. Bestämmelserna hittar du i högerspalten.

Sammanträdesarvode

Förtroendevald utan årsarvode har rätt till sammanträdesarvode.Sammanträdesarvode utgår för den tid som sammanträdet/förrättningen varar.Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden samt övriga uppdrag beslutade i kommunfullmäktige. Sammanträdesarvode kan även utgå då ordföranden på förhand beslutat om deltagande i annan förrättning.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalde lämna intyg på aktuell grundlön till SOLTAK AB/lön i januari varje år och vid förändringar av inkomst. Om intyget är äldre än ett år betalas inte ersättning för förlorad arbetsinkomst ut.Anställda som förlorar OB-tillägg är berättigad ersättning för detta. Vid begäran om ersättning för förlorade OB-tillägg ska förlusten styrkas med intyg från den förtroendevaldes arbetsgivare.
  • För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare.
  • För förtroendevald som är egenföretagare gäller i första hand inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst. I annat fall grundas ersättningen på en schablonberäknad årsinkomst på 51% av kommunstyrelsens ordförandes grundarvode. Kommunstyrelsen prövar i varje enskilt fall rätten att använda schablonberäknad inkomst. Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel. Annan bedömning avgörs i varje enskilt fall av kommunstyrelsen.
För uppdragstagare och övriga personer med oregelbunden inkomst betalas ersättning för förlorad arbetsinkomst ut på samma sätt som för egenföretagare.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår generellt inte till studenter eller pensionärer. Detsamma gäller för personer som är tjänstlediga av annan anledning än av förtroendeuppdraget, eller personer som är anställda i företag som inte driver verksamhet.

Intyg vid varje begäran om förlorad arbetsinkomst

Den förtroendevalde ska utöver ovan angivet intyg, vid varje begäran om förlorad arbetsinkomst lämna intyg från sin arbetsgivare som styrker begärd tjänstledighet för förtroendeuppdrag.Den förtroendevalde kan alternativt i efterhand lämna kopia av lönespecifikation där det ska framgå med vilket sammanlagt belopp som löneavdrag gjorts för ledighet för förtroendeuppdrag.
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska lämnas senast inom tre månader från dagen för sammanträdet eller förrättningen.
Senast uppdaterad: 2018-06-29
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »