Lilla Edets kommun - startsida

Behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden

Det ska finnas en rättslig grund för att få behandla personuppgifter, annars är hanteringen av personuppgifter olaglig. Det ska finnas laglig grund för varje behandling. De lagliga grunder som finns enligt dataskyddsförordningen är: samtycke, avtal, intresseavvägning, rättlig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse och grundläggande intresse. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens webbplats. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgift är varje uppgift som kan identifiera en fysisk person direkt eller indirekt som exempelvis namn, personnummer, adress, telefon, fastighetsbeteckning med mera.  

Vad är behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgift omfattar all hantering av personuppgifter som insamling, registrering, lagring, spridning, samkörning med flera.   

Ändamålen med behandlingen

För varje personuppgiftsbehandling ska det anges vilka ändamål som avses med behandlingen.

Lilla Edets kommun registrerar ändamålen för respektive behandling.  

Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag

Den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifter som är nödvändiga för att ingå ett lagstadgat eller avtalsenligt avtal.    

Kategorier av personuppgifter

När personuppgifter har samlats in på annat sätt än från den registrerade själv så ska det framgå av behandlingarna vilka personuppgifter som samlats in (artikel 14.1 d).  

Intresse vid intresseavvägning

Att använda intresseavvägning som laglig grund innebär att ”behandlingen är nödvändig för berättigade intressen och att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre”.

Lilla Edets kommun kan inte stödja sin behandling på en intresseavvägning när vi behandlar personuppgifter som ett led i fullgörande av våra uppgifter. Dessa behandlingar får istället ske med stöd av lag eller annan författning.  

Mottagare av uppgifter

Om personuppgifter lämnas ut till någon annan mottagare utanför den personuppgiftsansvariges nämnd som annan myndighet, organisation, annan kommun, annan nämnd inom Lilla Edets kommun o s v. så ska detta anges i respektive behandling av personuppgifter.  

Lagringstid

För varje behandling av personuppgifter som görs ska det finnas en tydligt dokumenterad ”livscykel” för just den behandlingen. När en behandling upprättas ska man ange hur länge behandlingen ska finnas och om den ska gallras eller arkiveras. Lilla Edets kommun dokumenterar all hantering av information i informations-/dokumenthanteringsplaner, det finns en plan för respektive nämnd.


Senast uppdaterad: 2019-04-16
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »