Lilla Edets kommun - startsida

Kommunalt avlopp

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för människors och djurs hälsa samt för miljön. Avloppsvatten är också en resurs. Genom bra rening av avloppsvatten kan kommunen förhindra att sjukdomsframkallande bakterier från avföring sprids till dricksvattenbrunnar och badplatser.

Har du kommunalt avlopp gäller de regler som finns i Allmänna bestämmelser för
brukandet av Lilla Edets kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).
 

Kemikalier


Avloppet är inte gjort för kemikalier, inte vår miljö heller. Kemikalier är något som avloppsreningsverken har svårt att rena bort. Häll inte ut lacknafta, färg och andra kemikalier i avloppet utan lämna dem till Återvinningscentralen i Göta.

Verksamheters avlopp


Till det kommunala avloppet ska i princip enbart avloppsvatten som kommer från toaletter, bad/dusch/tvätt/disk och matberedning förekomma. Reningsverket kan enbart behandla biologiskt nedbrytbart spillvatten. Större kvantiteter av till exempel fett och olja ska lämnas till ÅVC eller annan godkänd mottagare. I Industriellt avloppsvatten till det kommunala spillvattennätet (2004/KS0342-14-350 ) är det reglerat vad som får släppas ut.
 

Oljeavskiljare


Olja och lösningsmedel definieras som farligt avfall. Reningsverket är inte skyldigt att ta emot avloppsvatten som avviker från hushållsspillvatten. Som fastighetsägare eller hyresgäst ska du se till att inget skadligt avfall släpps ut till avloppsledningsnätet.

Fettavskiljare


I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett stelnar och kan fastna i rören och det kan orsaka stopp i avloppsledningarna. Stopp i ledningarna kan medföra att avloppsvatten kommer ut till sjöar och vattendrag och/eller orsaka källaröversvämningar.
Senast uppdaterad: 2017-01-03
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Jesper Gärder


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »