Lilla Edets kommun - startsida

Inventering av enskilda avlopp

I Lilla Edets kommun finns cirka 3 200 bostäder med enskilda avlopp. Av kommunens enskilda avlopp bedöms 60-80 % inte uppfylla dagens lagkrav på rening. Miljö- och byggnämnden har under flera år arbetat med inventering av enskilda avlopp, men arbetet har under det senaste året intensifierats. Målet är att samtliga enskilda avlopp i kommunen ska inventeras.

Under 2016-2017 kommer avloppsinventering genomföras i Gårdaåns hela avrinningsområde. Du kan läsa mer om Gårdaån och tillsynsarbetet i broschyren Gårdaån - Information om miljötillsyn på enskilda avlopp och lantbrukPDF. Broschyren har skickats ut till samtliga hushåll runt Gårdaån och dess biflöden.

Under 2014-2015 genomfördes avloppsinventering i områdena: Bäck, Intagan, Marieström, Eckerna, Garn, Kärra-Tunge, Träsbrobäcken Torp, Utby och Kärra-Tunge.Syftet med inventeringen är att förbättra situationen i vattendrag och grundvatten och komma till rätta med den övergödning som orsakas av enskilda avlopp i kommunen.

Sammantaget bidrar enskilda avlopp med 15-20 % av totalutsläppet av kväve och fosfor i Sverige. Orenade utsläpp leder till hög belastning av näringsämnen i vattendrag och sanitära utsläpp till dricksvatten. För mycket näringsämnen leder till algblomning, syrebrist och sämre vattenkvalitet. Dåligt renat avloppsvatten kan också leta sig ner till grundvattnet och förorena dricksvattnet.

Genomgången av enskilda avlopp, och åtgärdande av brister, är en viktig del i kommunens miljöarbete.

Avloppsanläggning som inte uppfyller dagens lagkrav

Har du en avloppsanläggning som är anlagd före 1997 uppfyller den troligtvis inte dagens lagkrav. Även om ett enskilt avlopp tidigare blivit godkänt betyder det inte att det uppfyller dagens reningskrav. Avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav är till exempel:
  • Avloppsanläggningar som saknar reningssteg efter slamavskiljaren
  • Markbäddar som enbart har luftningsrör för antingen spridarlagret eller uppsamlingslagret eller som helt saknar luftningsrör
  • Slamavskiljare som består av endast en eller två kammare
  • Avloppsanläggningar som saknar skriftligt tillstånd alternativt anmälan
Du kan läsa mer om enskilda avlopp på avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avloppsinventering

Avloppsinventeringen påbörjas med att miljö- och byggnämnden skickar ut en enkät ut till fastighetsägare inom det aktuella inventeringsområdet. De fastighetsägare som blir kontaktade har antingen ett avlopp som är äldre än 15 år eller saknar skriftligt tillstånd alternativt anmälan för avloppet. 

Om du vet att avloppet inte uppfyller dagens krav har du i enkäten möjlighet att meddela det och slipper då ett inventeringsbesök på plats och därmed även inventeringsavgiften. Om du själv meddelar att ditt avlopp inte uppfyller dagens lagkrav förväntas du, inom tre månader, välja en avloppsanläggning som passar för din fastighet och skicka in en ansökan om avloppsanläggning till samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden förväntar sig därefter att ett nytt avlopp är på plats inom ett år.

Om du inte anger att du på eget initiativ kommer att åtgärda avloppet, gör miljö- och byggnämnden en första bedömning av befintlig anläggning utifrån det inskickade enkätsvaret. Därefter kommer en inventering ske på plats. Det underlättar om du kan närvara vid inventeringen. Om du inte är på plats vid inbokad tid kommer kontroll av er avloppsanläggning ske utan din närvaro.

Miljö- och byggnämnden har enligt miljöbalken 29 kap 1 § rätt att få tillträde till din fastighet för att fullgöra myndighetens uppgifter.
Om enkätsvar inte skickas tillbaka till samhällsbyggnadsförvaltningen inom utsatt tid, kommer en inventering att ske på plats.

Tillstånd eller anmälan krävs

En ny avloppsanläggning eller ombyggnation av den befintliga är tillstånds- eller anmälningspliktigt. Ansökan görs till miljö- och byggnämnden på blanketten Ansökan om avloppsanläggning.PDF
Senast uppdaterad: 2018-08-13
Sidansvarig: Kristian Nordström
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »