Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Plan- och bygglagen ger kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden möjlighet att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta och framställning av arkivbeständiga handlingar.
 
Om en intressent vill exploatera mark som inte är planlagd för ändamålet ska en ansökan om planbesked lämnas till Lilla Edets kommun. En fast avgift tas ut för planbesked på 2 400 kr. Avgiften ska vara betald innan ärendet behandlas. Planprocessen föregås av ett plankostnadsavtal mellan sökanden och Lilla Edets kommun. Avtalet reglerar kostnader och åtaganden under planprocessen.
 
Avgift för bygglov och andra lov tas ut enligt tabeller som gäller för plan- och bygglovstaxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde samt på faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.

I plan- och bygglovtaxanlänk till annan webbplats kan du läsa om vilka funktioner och faktorer som ligger till grund för beräkningen.

Senast uppdaterad: 2016-01-18
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Henrik Noord


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »